Darba un brīvdienu vīza / Working Holiday Visa

2023/12/20

Apstrādes laiks un nosacījumi / Processing time and conditions


- Pieteikumu apstrādes laiks ir vismaz 5 darba dienas (ar nosacījumu, ka visi dokumenti ir iesniegti un informācija ir pareiza), bet dažkārt ilgāk.
Līdz ar to savus pieteikumus lūdzam iesniegt laicīgi.


- The processing time is at least 5 working days (provided that all documents are complete and correct), sometimes it can take longer. Please submit your application in time.
 

Nosacījumi pieteikšanai pirmo reizi / Conditions for first-time applications


1. Pieteikuma iesniedzējs pieteikuma iesniegšanas brīdī ir vismaz 18 un ne vairāk kā 30 (= līdz 31. dzimšanas dienai) gadus vecs.
2. Pieteikties var tikai pretendenti, kuriem ir Latvijas pase un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā. Turklāt pieteikšanās jāveic  Japānas vēstniecībā Latvijā.
3. Pieteikuma iesniedzējs vēl nav ieceļojis Japānā ar Darba un brīvdienu vīzu.
4. Pieteicējs neceļo kopā ar apgādājamiem (laulātais, bērni).
5. Galvenais uzturēšanās mērķis ir pavadīt "brīvdienas" Japānā - ar pagaidu sekundārās nodarbinātības iespēju.
 
Pretendenti vai pieteikumi, kas neatbilst 1.-5. nosacījumam, netiks pieņemti.

 
1. The applicant is at least eighteen (18) and at most thirty (30 = up to before the 31st birthday) years old at the time of application.
2. Only applicants who have a Latvian passport and residing in Latvia. Furthermore the application has to be done at the Japanese Embassy in Latvia.
3. The applicant has not yet entered Japan on a Working Holiday Visa.
4. The applicant is not accompanied by dependents (spouse, children).
5. The main purpose of the stay is to spend "vacations" in Japan - with the option of temporary secondary employment.
 
Applicants or applications that do not meet conditions 1-5 will not be accepted.
 

Nosacījumi atkārtotam pieteikumam / Conditions for re-applications


Pretendenti, kuri jau bija saņēmuši Working Holiday VISA, bet, var pierādīt, ka nevarēja ar to ieceļot Japānā, var pieteikties jaunai vīzai saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem. Tomēr, ņemiet vērā, ka, atkārtoti iesniedzot pieteikumu, Jūsu pieteikums tiks skatīts no jauna un vīzas apstiprināšanai nav automātiskas garantijas.
 
1. Pieteikuma iesniedzējs pieteikuma iesniegšanas brīdī ir vismaz 18 un vairāk kā 30 (= līdz 31. dzimšanas dienai) gadus vecs.
2. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz detalizētu paskaidrojuma vēstuli par atkārtotas pieteikšanās iemesliem..
3. Pieteikuma iesniedzējs vēl nav ieceļojis Japānā ar Darba un brīvdienu vīzu.
4. Pieteikties var tikai pretendenti, kuriem ir Latvijas pase. Turklāt pieteikšanās jāveic Japānas vēstniecībā Latvijā.
5. Pieteicējs neceļo kopā ar apgādājamiem (laulātais, bērni).
6. Uzturēšanās galvenais mērķis ir pavadīt "brīvdienas" Japānā - ar pagaidu sekundārās nodarbinātības iespēju.
 
Pretendenti vai pieteikumi, kas neatbilst 1.-6. nosacījumam, netiks pieņemti.


Applicants who had already received a Working Holiday VISA, but were verifiably unable to enter Japan with it, can apply for a new visa under the conditions below. However, please note that when re-applying your application will be viewed anew and there is no automatic guarantee for visa approval.
 
1. The applicant is at least eighteen (18) and at most thirty (30 = up to before the 31st birthday) years old at the time of application
2. The applicant submits a detailed letter of explanation about reasons for re-application.
3. The applicant has not yet entered Japan on a Working Holiday Visa.
4. Only applicants who have a Latvian passport. Furthermore the application has to be done at the Japanese Embassy in Latvia.
5. The applicant is not accompanied by dependents (spouse, children).
6. The main purpose of the stay is to spend "vacations" in Japan - with the option of temporary secondary employment.
Applicants or applications that do not meet conditions 1-6 will not be accepted.
 

Nepieciešamie dokumenti / Required documents

 
 • Derīga pase
 • Aizpildīta pieteikuma veidlapa ar fotogrāfiju (frontāla, bez skenēšanas, ne vecāka par 6 mēnešiem)
 • Curriculum Vitae (angļu vai japāņu valodā; var izmantot arī pielāgotus formātus)
 • Uzturēšanās grafiks (angļu vai japāņu valodā; var izmantot arī pielāgotus formātus): aizpildiet savus uzturēšanās plānus pēc iespējas detalizētāk. Lūdzu, uzskaitiet vietas, kuras plānojat apmeklēt, un visas citas aktivitātes, kuras vēlaties veikt (valodu skola, darba vietas, brīvprātīgais darbs utt.). Laika periodus var norādīt mēnešos vai sezonās. Tādas frāzes kā "darbs", "ceļojums", "apskates vietas" utt. netiks ņemtas vērā.
 • Motivācijas vēstule 1 lapa (angļu vai japāņu valodā)
 • Lidojuma biļete: biļete turp un atpakaļ  vai dokuments, kas apliecina, ka ir pietiekami daudz līdzekļu, lai iegādātos biļetes.
 
 • Valid passport
 • Completely filled out application form with photo (frontal, no scan, not older than 6 months)
 • Curriculum Vitae (in English or Japanese; custom formats can also be used)
 • Schedule of Stay (in English or Japanese; custom formats can also be used): Please fill in your plans for your stay as detailed as possible. Please list the places you plan to visit and any other activities you would like to do (language school, work locations and fields, volunteer work, etc.). Time periods can be given in months or seasons. Filling in only phrases such as "work", "travel", “sightseeing" etc. is not eligible.  
 • One-page letter of motivation (in English or Japanese)
 • Flight ticket: Round trip ticket (to and from destination) or a document proving sufficient funds to purchase travel tickets.
 • Proof of financing, e.g. in the form of a bank statement.
 • Insurance certificate of an international health insurance for the entire duration of your stay. Furthermore, the insurance certificate must show that the insurance is valid in Japan or worldwide  OR  the pledge for membership in the National Health Insurance in Japan.

Vispārīgas piezīmes / General notes


PIEZĪME par veselības apdrošināšanu  / NOTE regarding health insurance
 
 • Lai pieteiktos Darba un brīvdienu vīzai, ir nepieciešams tikai viens no iepriekš minētajiem veselības apdrošināšanas apliecinājumiem.
 • Tomēr no 2015. gada maija visiem ārvalstu ilgtermiņa vīzu turētājiem ir jābūt apdrošinātiem Japānas Nacionālajā veselības apdrošināšanā. Parasti to nepieciešams izdarīt vēlākais, reģistrējoties vietējā rajona/pašvaldības nodaļas birojā. Ja jums jau ir starptautiskā veselības apdrošināšana, tas var izraisīt "dubulto apdrošināšanu". Tomēr kopumā ir ieteicams jebkurā gadījumā veikt starptautisko veselības apdrošināšanu, jo Nacionālā veselības apdrošināšana nesedz visas izmaksas.
 
 • To apply for the Working Holiday VISA, only one of the above mentioned proofs of health insurance is required.
 • However, as of May 2015, all foreign holders of long-term visas are required to be insured by the National Health Insurance in Japan. As a rule, you will be requested to do so at the latest when you register at the local Ward Office. If you already have an International Health insurance, this may result in a "double insurance". In general, however, it is recommended that you have International Health Insurance in any case, since the National Health Insurance does not cover all costs.
______________________________________________________________________________________________
 
 • Nedrīkst veikt nekādas darbības, uz kurām attiecas likums par izklaides industrijas kontroli un uzlabošanu (piemēram, naktsklubi vai tamlīdzīgi).
 
 • No activities that fall under the law for the control and improvement of the amusement and entertainment industry (e.g. nightclubs or similar) may be carried out.
______________________________________________________________________________________________
 
 • Šī programma nav paredzēta cilvēkiem, kuri galvenokārt plāno strādāt. Uzturēšanās galvēnām mērķim jābūt "atvaļinājumam" Japānā. Tādēļ pretendenti, kuri galvenokārt plāno strādāt Japānā, nevar pieteikties šai vīzai.
 
 • This program is not intended for people who primarily intend to work. The primary purpose of the stay should be "vacation" in Japan. Therefore, applicants who primarily intend to work in Japan cannot apply for this visa.
______________________________________________________________________________________________
 
 • Veicam aptauju, lai novertētu Darba un brīvdienu programmas īstenošanu starp Japānu un Latviju. Būsim pateicīgi, ja aizpildīsiet aptauju un iesniegsiet to vēstniecībā vai nosūtīsiet aizpildīto veidlapu uz zemāk norādīto e-pasta adresi. Paldies par sadarbību.
  E-pasts: consular@rg.mofa.go.jp
 
 • We are conducting a questionnaire on the implementation of the Working Holiday Program between Japan and Latvia. We would appreciate it if you, after completing your working holiday in Japan, could fill in the form and submit it at the Embassy or send the filled in file to the following e-mail address. Thank you for your cooperation.
  Email: consular@rg.mofa.go.jp